ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา

 

 prof2

ประวัติและผลงานว่าที่ ร.ต.สุวิช พึ่งตน

1.ชื่อ นายสุวิช พึ่งตน เกิดวันที่ 20 กันยายน 2494

2.ประวัติส่วนตัว อยู่บ้านเลขที่ 3/2 หมู่ 7 ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี คู่สมรส นางสุดารัตน์ พึ่งตน ข้าราชการครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม บุตร นางสาวพัชรณัฐ พึ่งตน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.ประวัติการศึกษา

3.1. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2. การศึกษาบัณฑิต                   วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

3.3. ครุศาสตร์บัณฑิต                          วิทยาลัยครูเทพสตรี

3.4. นิติศาสตร์บัณฑิต        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4.ประวัติการทำงาน

                                4.1. ครูตรีโรงเรียนหนองแซง          จังหวัดสระบุรี

               4.2. อาจารย์ 2 โรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล”

                4.3. ครูใหญ่โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

                4.4. อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัดสระบุรี

                4.5. ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี

                4.6. ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี

                4.7. ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

                4.8. ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

5.ประสบการณ์

5.1 วิทยากรอบรมเตรียมผู้บริหารโรงเรียน

5.2 วิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.3 วิทยากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5.4 ผู้อ่านผลงานผู้บริหารโรงเรียนระดับ 9

5.5 ครูผู้สอนหนังสือ

5.6 วิทยากรของชุมชนต่าง ๆ

6.ผลงานดีเด่น

6.1 ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ของสภาการศึกษา ปี 2545

6.2 ผู้บริหารดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.3 การบริหารโครงการต้นแบบ “การจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน”

 

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา

Joomla templates by a4joomla