ก้าวเดินสู่ประชาคมอาเชียน

page11

 "เตรียมพลเมืองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

            โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา ได้มีโครงการเตรียมพลเมืองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้รับความร่วมมือจากศึกษานิเทศประจำโรงเรียนได้มาช่วยสอน    ศน.สมพิศ วงษ์แหยม  ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ท่านได้เสียสละมาช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนชั้น ม. ๑ ทุกวันอังคาร ตลอดปีการศึกษา   เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน และท่านยังได้แนะนำแนวทางในการสอนให้กับคุณครูของโรงเรียนด้วย เด็ก ๆ มีความสุข นี่เป็นก้าวหนึ่งในความพยายามของโรงเรียนในการเตรียมพลเมืองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติให้กับนักเรียนชั้น ป.๖ โดยเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษจาก Youtube และในช่วงพักกลางวันได้พัฒนานักเรียนกลุ่มสนใจภาษาอังกฤษจากสื่อ Online  นักเรียนทุกคนขอขอบพระคุณ พลโท ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ที่อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศและติดตั้งจอโปรเจคเตอร์และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ในห้องเรียนระดับชั้น ม. ๑ ทุกห้องเรียน จากโครงการนี้โรงเรียนยังได้สอนเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนชั้น ม.๑ จากบทเรียนทางอินเตอร์เน็ตอีกด้วย นักเรียนขอขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่ได้รับ ขอบคุณครับ

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla