01-PageCover.png02-KNR.jpg03-FrontDoor1.jpg04-A1.jpg05-A21.jpg

ประกาศ!! ผลการสอบคัดเลือกฯ ป.1 และ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

>>> คลิกที่นี่เพื่อดูผลการสอบคัดเลือก <<<

 

กำหนดการมอบตัวนักเรียน (ทั้งตัวจริงและสำรอง)
ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1

เอกสารประกอบการมอบตัว

สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและบิดา-มารดา จำนวน 1 ชุด 
 สำเนาบัตรประชาชนนักเรียนและบิดา-มารดา จำนวน 1 ชุด 
 รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 
 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด 

• หมายเหตุ •

หากนักเรียนไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

 สำหรับห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนฯ จะทำการเปิดรับสมัครภายหลัง 

จากดำเนินการมอบตัวนักเรียนห้องโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

Joomla templates by a4joomla