01-PageCover.png02-KNR.jpg03-FrontDoor1.jpg04-A1.jpg05-A21.jpg

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 

     ปรัชญา     

มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม

 

     เอกลักษณ์     

คุณธรรม  นำความรู้

 

     อัตลักษณ์      

มีระเบียบวินัย  นำพาไปสู่สังคม

 

     วิสัยทัศน์     

สร้างวินัยให้มั่นคง ดำรงตนตามหลักคุณธรรม

มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย

 

     พันธกิจ     

1. สร้างระบบธรรมาภิบาลในองค์กร

2. สร้างความตระหนักและชี้แจงแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้แก่ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง

3. ทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

4. พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน

5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอน

การวัดผลตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

6. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้

7. นำโรงเรียนเทียบเคียงกับโรงเรียนมาตรฐานสากล

8. แสวงหาภาคีเครือข่าย และจัดกิจกรรมการพัฒนากับโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partner School)

ทั้งภายในและต่างประเทศ 

9. วิจัยและพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการสอน

10. นิเทศ กำกับ ติตาม ประเมินผล รายงาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

 

1. สร้างระบบธรรมาภิบาลในองค์กร

2. สร้างความตระหนักและชี้แจงแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้แก่ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง

3. ทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

4. พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน

5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

6. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้

7. นำโรงเรียนเทียบเคียงกับโรงเรียนมาตรฐานสากล

8. แสวงหาภาคีเครือข่าย และ จัดกิจกรรมการพัฒนากับโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partner School)             ทั้งภายในและต่างประเทศ

9. วิจัยและพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการสอน

10. นิเทศ กำกับ ติตาม ประเมินผล รายงาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

Joomla templates by a4joomla