ประวัติโรงเรียน

 

  

ประวัติโรงเรียน (โดยย่อ)

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๗ โดยพันโทเชื่อม ปายะนันท์ ผบ.กองลูกมือกรมจเรทหารราบเป็นผู้ก่อตั้ง ชื่อเดิมชื่อ “โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา” วัตถุประสงค์การก่อตั้งครั้งแรก เพื่อให้บุตรหลานข้าราชการในค่าย ฯ ได้มีสถานศึกษาใกล้บ้าน ทำการสอนในระดับอนุบาลตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการใช้อักษรย่อว่า “ค.น.” สถานที่เรียนใช้บ้านพักนายทหารหน้าแผนกศึกษากรมจเรทหารราบ มีนักเรียนชาย ๓๐ คน นักเรียนหญิง ๔๐ คน และได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาทั้งระดับการศึกษา การบริหาร สถานที่ ตลอดจนอื่น ๆ ดังนี้

- พ.ศ.๒๔๘๙

   ตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา

- พ.ศ.๒๔๙๐

   ย้ายมาตั้งที่โรงสูทกรรมหมวดเสนารักษ์กรมจเรทหารราบ

- พ.ศ.๒๔๙๒

   ย้ายมาตั้งที่หลังสโมสรนายทหาร

- พ.ศ.๒๔๙๘

   ขยายหลักสูตรถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และได้รับเป็นโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๙๘ เปลี่ยนอักษรย่อจาก“ค.น.” เป็น “น.ศ.” ขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

- พ.ศ.๒๔๙๙

   ขยายเพิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ ๓

- พ.ศ.๒๕๐๐

   ขยายเพิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ ๕

- พ.ศ.๒๕๐๓

   ขยายเพิ่มมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.ศ.๓ หรือ ม.๓ ปัจจุบัน) เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔

- พ.ศ.๒๕๑๐

   ศูนย์การทหาราบย้ายไปตั้งที่ค่ายธนะรัชต์ ปราณบุรี ตามคำสั่ง ทบ.ที่ ๒๑๙ / ๐๙ ลง ๒๑ ก.ค.๑๐ ศูนย์สงครามพิเศษ เข้ารับผิดชอบและดำเนินงานต่อ

- พ.ศ.๒๕๔๓

   หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเข้ามารับผิดชอบในการดำเนินงานต่อจนถึงปัจจุบัน

- ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๖) มีคณะกรรมการบริหารและจัดการศึกษา ดังนี้.-

             ๑. พลโท ณัฐวุฒิ  นาคะนคร     :   ผบ.นสศ.         

                  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ รร.ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา

             ๒. พลตรี วัฒนา  ฉัตรรัตนแสง    :   รอง ผบ.นสศ.   

                  รองผู้จัดการ รร.ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา (๑)

             ๓. พลตรี วรพล  สุรสังกาศ        

                  รองผู้จัดการฯ รร.ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา (๒)

             ๔. นายสุรเชาว์    เรืองวัฒกี       :    ผู้อำนวยการ รร.ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา

             ๕. นางสาวจิตรเมธี   สายสุ่ม      :    รองผู้อำนวยการ รร.ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา

 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ได้ปรับปรุงพัฒนากิจการ ด้านต่าง ๆ มากมาย มีห้องเรียนที่ทันสมัย มีครูและบุคลากร จำนวน ๑๓๐ คน และนักเรียน จำนวน ๒,๐๙๕ คน โรงเรียนฯ เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองในด้านระเบียบวินัย และปลอดภัยจากสารเสพติด

 

Joomla templates by a4joomla